Basisschool Outrijve-Kerkhove

Zorgvisie

Ieder kind is uniek met zijn eigen talenten, uniek in zijn eigen denken en zijn. Als school willen we inspelen op deze verschillen.
Kinderen met hun eigen mogelijkheden en moeilijkheden willen we daarom zo goed mogelijk begeleiden op onze school.

Vanuit deze visie gaan we als school het engagement aan om zorg te besteden aan al onze kinderen. Dat betekent dat we oog hebben voor de totale ontwikkeling van onze kinderen.
Dit op verschillende vlakken: het sociale, het emotionele, de houding, de motoriek en het cognitieve. Zo kunnen we hen vaardig maken om deel te nemen en mee te bouwen aan een betere samenleving. We vinden het belangrijk zicht te hebben op waar onze kinderen staan en wat ze nodig hebben. Zodat we hen gericht kunnen begeleiden en hen kunnen ondersteunen.

Hieronder beschrijven we de structuur van ons zorgbeleid:

Wij werken aan een brede basiszorg

De klasleerkracht is de spilfiguur van zorg. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze alle kinderen grondig observeren en evalueren, dat ze open staan voor hun ‘kunnen’ en hun eventuele moeilijkheden. Dit houdt in dat leerkrachten in hun eigen klas zorgen voor een rijke leeromgeving, basisveiligheid, een duidelijk gestructureerde aanpak, aangepaste werkvormen zoals hoekenwerk, contractwerk en groepswerk. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de binnenklasdifferentiatie. Op vooraf vastgelegde oudercontacten wordt uw kind besproken. Hebt u zelf een vraag of een bezorgdheid, dan kan u steeds terecht bij de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur.

Wij werken aan verhoogde zorg

Als de leerkracht een zorgvraag heeft en/of een leerling specifieke hulp nodig heeft, verhogen wij de zorg. Op een zorgoverleg met het zorgteam kijken we hoe we hulp kunnen bieden en maken we afspraken. Deze worden in de klas opgevolgd. Ouders worden steeds betrokken.

Wij werken aan de uitbreiding van zorg

Voor een aantal leerlingen volstaat de aangeboden schoolinterne zorg niet. Voor hen moeten we de zorg uitbreiden. Samen met het CLB zoeken we welke bijkomende ondersteuning nodig en haalbaar is. We begeleiden de leerling nog intensiever binnen de draagkracht van de school. In samenspraak met de ouders worden specifieke maatregelen afgesproken.

Wij werken aan een overstap naar een school op maat

Heel soms zijn onze zorggrenzen bereikt en behalen we niet het gewenste resultaat. De leerling functioneert niet beter, voelt zich nog steeds niet helemaal goed op school, de ontwikkeling staat stil. In dergelijke situatie dringt het zich soms op om een overstap te maken naar een andere school, die beter kan inspelen op de specifieke behoeften van het kind. We gaan hierbij samen op weg: ouders, leerkracht, zorgcoördinator, directie en CLB.

Contactgegeven zorg

De zorgcoördinatie organiseert de zorg op school.

Zorgcoördinator kleuter onderwijs + 1e leerjaar:

Nele Decoster (nele.decoster@basisscholenavelgem.be)

Zorgcoördinator lager onderwijs:

Anouk Rigole (anouk.rigole@basisscholenavelgem.be)

Zorgleerkracht:

Veerle Bohez (veerle.bohez@sjb2.be